pondelok 21:38
22. júla 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy v katastrálnom území Veľké Rovné

Prípravný výbor pre pozemkové úpravy v katastrálnom území Veľké Rovné – zriadenie

Informovanie účastníkov konania o pripravovanom konaní

Obvod pozemkových úprav – grafická mapa

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Veľké Rovné.

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona c. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) podľa § 7 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách nariaďuje v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 29/2024 zo dňa 18.01.2024 konanie o začatí pozemkových úprav (ďalej len „prípravné konanie”) v katastrálnom území Veľké Rovné z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách, a to z dôvodu, že je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona o pozemkových úpravách.