štvrtok 5:33
13. júna 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia obce Veľké Rovné

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 170/2024 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 169/2023 o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 168/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Rovné

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 167/2023 o dani z nehnuteľností a o dani za psa na kalendárny rok 2024

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 166/2023 o poskytnutí opatrovateľskej služby

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 165/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Rovné

Príloha č. 1 VZN obce Veľké Rovné č. 165/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2024Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 164/2023 o výške finančných príspevkov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 163/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Rovné

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 162/2022 o výške finančných príspevkov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 161/2022 o vyhlasovaní v miestnom rozhlase

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 160/2022 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 159/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Rovné

Príloha č. 1 VZN obce Veľké Rovné č. 159/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2023

Príloha č. 2 VZN obce Veľké Rovné č. 159/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2023

Príloha č. 3 VZN obce Veľké Rovné č. 159/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 158/2022 o dani z nehnuteľností a o dani za psa na kalendárny rok 2023


Cenník krátkodobého prenájmu majetku obce Veľké Rovné (Obecný dom) od 1.2.2023

Cenník krátkodobého prenájmu majetku obce Veľké Rovné (Múzeum drotárie) od 1.2.2023