nedeľa 9:48
19. mája 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Oznamy o voľbách

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku č. 1 vo voľbách prezidenta SR – 2. kolo

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku č. 2 vo voľbách prezidenta SR – 2. kolo

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku č. 3 vo voľbách prezidenta SR – 2. kolo

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku č. 1 vo voľbách prezidenta SR – 1. kolo

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku č. 2 vo voľbách prezidenta SR – 1. kolo

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku č. 3 vo voľbách prezidenta SR – 1. kolo

Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 23. marca 2024

Vymenovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie v zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Delegovanie do volebných komisií

Informácia pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. januára 2024 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky


 


Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií

Oznámenie o vytvorení volebných okrskov a volebných miestností

Osoby na organizačno-technickú prípravu volieb

Voľby do Európskeho parlamentu – Informácie pre voliča

Zverejnenie mailovej adresy – členovia OVK

Zverejnenie mailovej adresy – žiadosti hlasovacích preukazov

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie

Čestné vyhlásenie občana SR o trvalom pobyte v cudzine

Vymenovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu 8. júna 2024

Informácie pre voliča

Information for voter

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z februára 2024 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu


  


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023 – volebný okrsok č.1

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023 – volebný okrsok č.2

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023 – volebný okrsok č.3

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

Menovanie a poverenie zapisovateliek okrskových volebných komisií pre voľby Národnej rady Slovenskej republiky 30. septembra 2023

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby Národnej rady Slovenskej republiky 30. septembra 2023

Informácie pre voliča


Referendum 21.1.2023

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu alebo žiadosti o voľbu poštou

Referendum – Informácie pre voliča


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Výsledky hlasovania na starostu obce

Poslanci zvolení do obecného zastupiteľstva

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

Oznámenie o ukončení mandátu poslanca obecného zastupiteľstva – nástup náhradníka

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva / počet hlasov

Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách dňa 29.10.2022 (COVID-19)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Veľké Rovné

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Rovnom

Oznam pre obyvateľov zo zrušeným trvalým pobytom o mieste a čase konania volieb.

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií a miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Informácia o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Podpisová listina na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta

Vyhlásenie nezávislého kandidáta

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Podpisová listina na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta

Vyhlásenie nezávislého kandidáta

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácie pre nezávislých kandidátov


Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách dňa 29.10.2022 (COVID-19)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Informácia o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Osobitná listina na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta

Vyhlásenie nezávislého kandidáta

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácie pre nezávislých kandidátov

Viac informácii o spojených voľbách nájdete na nasledovných odkazoch:

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

SPOJENÉ VOĽBY 2022 – SOBOTA, 29. OKTÓBER , Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (minv.sk)


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Informácie pre voliča

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Poučenie o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a požiadal o voľbu poštou

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií


Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Information for voter

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 na území Slovenskej republiky

Application of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral Register for The European Parliament elections 2019 on the territory of the Slovak Republic

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu 2019


Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Informácie pre voliča

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR 2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Kandidáti na starostu obce – výsledky hlasovania

Poslanci zvolení do obecného zastupiteľstva

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Voľby do orgánov samosprávy obcí – Informácie pre voliča

Oznámenie počtu obyvateľov ku dňu 10.07.2018

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Veľké Rovné

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Rovnom – Volebný obvod č. 1

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Rovnom – Volebný obvod č. 2

Zabezpečenie priebehu volieb a ochrana osobných údajov voličov

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti


Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – informácie pre voliča


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Rovnom 15. novembra 2014

Výsledky voľby starostu obce Veľké Rovné a výsledky voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Rovnom zo dňa 15. novembra 2014


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010

Výsledky voľby starostu Obce Veľké Rovné zo dňa 27. novembra 2010

Výsledky voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Rovnom zo dňa 27. novembra 2010 (zvolení)

Výsledky voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Rovnom zo dňa 27. novembra 2010 (nezvolení)