pondelok 21:37
22. júla 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Zverejňovanie

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je obec povinnou osobou, tzn. obec je povinná zverejňovať a sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii, a to za podmienok vymedzených týmto zákonom.

Povinnosť obce zverejňovať informácie vyplýva obciam predovšetkým zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p.