nedeľa 10:36
19. mája 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Štatistické zisťovanie

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu sa bude realizovať pre rok 2024 aj v našej obci.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na:

https://zber.statistics.sk/zisťovanie-o-domácom-a-výjazdovom-cestovnom-ruchu

Zisťovanie sa realizuje štvrťročne, definitívne štatistické výsledky sú zverejňované v ročnej periodicite. Na základe stratifikovaného náhodného výberu je do zisťovania pre rok 2024 zaradených 8 200 domácností vo viac ako 730 obciach.

Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné podrobné informácie o celkových cestovateľských aktivitách obyvateľov SR. Vďaka respondentom, ktorí vyplnia dotazník sa získavajú údaje, ktoré prispievajú k lepšiemu poznaniu o účasti aj neúčasti na cestovnom ruchu, o dôvodoch, počte ciest, priemerných výdavkoch, dĺžke pobytu, cieľových destináciách.

Výstupy zo zisťovania sú kľúčovým podkladom v rozhodovacích procesoch, pre analyzovanie ekonomickej aj sociálnej situácie v domácnostiach a pri nastavovaní účinných nástrojov, ako aj pri prijímaní konkrétnych ekonomických či sociálnych opatrení v tejto oblasti.


Informácia o realizácii Výberového zisťovania pracovných síl v roku 2024

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na:

https://zber.statistics.sk/výberové-zisťovanie-pracovných-síl

Výberové zisťovania pracovných síl, ktoré sa vo Vašom meste/Vašej obci uskutoční v priebehu roka 2024.

Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR.
Vybrané domácnosti vo Vašom meste/Vašej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.