nedeľa 10:18
19. mája 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy

Starosta obce Veľké Rovné a riaditeľka ZŠ s MŠ SUT oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční v piatok 12.4.2024 od 12,30 do 17,30 hod. v triedach na prízemí budovy ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302, 013 62 Veľké Rovné

Pred zápisom je nutné vyplniť prihlášku, ktorú je možné podať:

elektronicky vygenerovaním prihlášky zo školského informačného systému prostredníctvom webovej stránky školy https://zssutvrovne.edupage.org/register/ alebo
v listinnej podobe na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/5504 s podpisom oboch zákonných zástupcov.

Obec Veľké Rovné oznamuje rodičom žiakov zapísaných do 1.ročníka základnej školy, že poskytuje v rámci sociálnych benefitov:

Finančný príspevok 100 € + 50 € na školské pomôcky pre prvákov.

– na finančný príspevok 100 € + 50 € preplatenie školských pomôcok má nárok každý žiak, ktorý bude prijatý do 1.ročníka ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné od školského roka 2023/2024

– finančný príspevok 100 € bude vyplatený v hotovosti v pokladni obecného úradu rodičovi po predložení dokladu totožnosti a rozhodnutia riaditeľky ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné o prijatí žiaka do 1.ročníka

– školské pomôcky pre prvákov v sume 50 € uhradí obec Veľké Rovné na základe objednávky našej školy

– školské pomôcky žiak dostane pri nástupe do 1.ročníka priamo v škole