slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06
Obec    Obyvateľ    Samospráva

Uznesenia obce Veľké Rovné

img pdf  3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

img pdf  2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

img pdf  Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

img pdf  Pozvánka - ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné 28.11.2022

Nariadenia obce Veľké Rovné

img pdf  Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 158/2022 o dani z nehnuteľností a o dani za psa na kalendárny rok 2023

img pdf  Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 159/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Rovné

img pdf  Príloha č. 1 Nariadenia obce Veľké Rovné č. 159/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2023

img pdf  Príloha č. 2 Nariadenia obce Veľké Rovné č. 159/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2023

img pdf  Príloha č. 3 Nariadenia obce Veľké Rovné č. 159/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2023

img pdf  Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 160/2022 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

img pdf  Nariadenie obce Veľké Rovné č. 161/2022 o vyhlasovaní v miestnom rozhlase

img pdf  Nariadenie obce Veľké Rovné č. 162/2022 o výške finančných príspevkov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

img pdf  Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 163/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Rovné

 

img pdf  Cenník krátkodobého prenájmu majetku obce Veľké Rovné (Obecný dom) od 1.2.2023

img pdf  Cenník krátkodobého prenájmu majetku obce Veľké Rovné (Múzeum drotárie) od 1.2.2023

 

 

img pdf  Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 153/2020 o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

img pdf  Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 151/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Rovné

img pdf  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 151/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Rovné

img pdf  Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 151/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Rovné

img pdf  Príloha č. 1 Nariadenia obce Veľké Rovné č. 151/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2022

img pdf  Príloha č. 2 Nariadenia obce Veľké Rovné č. 151/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2022

img pdf  Príloha č. 3 Nariadenia obce Veľké Rovné č. 151/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2022

img pdf  Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 157/2021 o dani z nehnuteľností a o dani za psa na kalendárny rok 2022

img pdf  Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 156/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Rovné

img pdf  Nariadenie obce Veľké Rovné č. 149/2019 o výške finančných príspevkov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

img pdf  Dodatok č. 1 k nariadeniu obce Veľké Rovné č. 149/2019 o výške finančných príspevkov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

img pdf  Dodatok č. 2 k nariadeniu obce Veľké Rovné č. 149/2019 o výške finančných príspevkov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
 

img pdf  Nariadenie obce Veľké Rovné č. 124/2014 o parkovaní a odstavovaní vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách obce Veľké Rovné

img pdf  Nariadenie obce Veľké Rovné č. 123/2014 o vyhlasovaní v miestnom rozhlase

img pdf  Všeobecné záväzné nariadenie č. 127/2014 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Veľké Rovné

img pdf  Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 128/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Veľké Rovné

img pdf  Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 128/2015 - trhový poriadok

img pdf  Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 117/2013 o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

img pdf  Všeobecné záväzné nariadenie Obce Veľké Rovné č. 118/2013 o držaní psov na území obce Veľké Rovné

img pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Rovné č. 91/2009 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu

img pdf  Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľké Rovné o udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajčiarov na území Obce Veľké Rovné

img pdf  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Veľké Rovné

img pdf  Nariadenie obce Veľké Rovné č. 85/2009 o zásadách poskytovania dotácií z vlastných príjmov obce

Staršie uznesenia obce Veľké Rovné

img pdf  18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

Staršie uznesenia obce Veľké Rovné

img pdf  17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

Staršie uznesenia obce Veľké Rovné

img pdf  19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

Staršie uznesenia obce Veľké Rovné

img pdf  24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné
img pdf  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Rovné

Návrhy na nariadenia obce Veľké Rovné