slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06
Obec    Obyvateľ    Samospráva

Vizualizácie majú informatívny charakter, nemusia v plnom rozsahu zodpovedať skutočnosti.

proj0914

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE
Názov stavby : Zariadenie pre seniorov Veľké Rovné
Miesto stavby : Veľké Rovné, p.č. KN-C 11486/1, 11486/2, 11487, 11488 k.ú. Veľké Rovné
Okres : Bytča
Kraj : Žilinský
Stupeň PD : Architektonická štúdia
Dátum spracovania : august 2022
Investor : Obec Veľké Rovné, Obecný úrad 1621, 013 62 Veľké Rovné
Zodpovedný projektant : Ing. Róbert Zlatoš
Autor : Ing. Róbert Zlatoš

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE, ROZSAH RIEŠENIA PROJEKTU
Zámerom investora je realizovať zámer novostavby Zariadenia pre seniorov situovaného v obci Veľké Rovné na pozemku vo vlastníctve investora. Navrhovaný objekt je jednopodlažný nepodpivničený. Pozemok je mierne svahovitý. Objekt je situovaný na p.č. KN-C 11486/1, 11486/2, 11487, 11488 k.ú. Veľké Rovné.

3. PODKLADY PRE SPRACOVANIE PD
3.1. Kópia snímky z KN a LV investora
3.2. Požiadavky investora
3.3. Obhliadka staveniska

proj0915

4. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Požiadavky na urbanistické riešenie sú určené a dané územným plánom predmetnej lokality, existujúcou zástavbou, infraštruktúrou a požiadavkou investora. Objekt je situovaný na pozemku vo vlastníctve investora. Riešený pozemok je zo severozápadnej ohraničený existujúcou zástavbou, z juhozápadnej a z juhovýchodnej strany voľnou plochou, a zo severovýchodnej strany miestnou komunikáciou prístupnou odbočením z cesty II.triedy 541. Stavba pôdorysného tvaru v podobe písmena L je zastrešená šikmou valbovou strechou s vikierom. Objekt so svojím technickým zázemím plní funkciu sociálných služieb. Hlavné vstupy do objektu sú z juhovýchodnej strany. V južnej strany pozemku je navrhovaná spevnená plocha prístupná z miestnej komunikácie zo severovýchodnej strany pozemku investora a oddychová zóna s altánkom. Parkovanie pre klientov, zamestnancov a návštevy sa predpokladá pri miestnej komunikácii oproti riešenému objektu vybudovaním parkovacích miest na pozemku vo vlastníctve investora. Na pozemku vo vlastníctve investora sa v súčasnosti nachádza existujúca stavba školskej budovy, ktorá je v súčasnosti už dlhšie obdobie nevyužívaná a z hľadiska stavebných konštrukcií je v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave, ktorý zodpovedá roku jeho realizácie. Obvodové konštrukcie vrátane existujúcich drevených výplní otvorov existujúcej stavby už nespĺňajú požiadavky z hľadiska súčasných legislatívnych predpisov požiadaviek na ich tepelno - energetické hodnoty, drevená konštrukcia krovu je rovnako v nevyhovujúcom stavebno - technickom stave, plechová krytina strechy je po lehote jej životnosti a neplní svoju funkciu ochrany proti dažďovej vode. Pred samotnou realizáciou navrhovanej stavby je potrebné jej odstránenie vrátane prípojok inžinierských sietí, čo umožňuje realizovať na pozemku uvoľnenom asanáciou existujúceho objektu plánovanú výstavbu. Objekt bude napojený na všetky inžinierske siete, (voda, kanalizácia, elektro….), ktoré sa nachádzajú v priľahlej komunikácii a v blízkosti objektu.

5. FUNKČNO - DISPOZIČNÉ RIEŠENIE
Dispozičné riešenie zohľadňuje základné požiadavky investora na prevádzku objektu. Navrhovaný objekt je jednopodlažný, nepodpivničený. Vjazd na spevnenú plochu je z miestnej komunikácie prístupnej odbočením z cesty II. triedy 541 zo severovýchodnej strany pozemku investora. Objekt je prístupný vstupmi z juhovýchodnej strany. Jedna čas stavby pôdorysného tvaru v podobe písmena L bude slúžiť na denné centrum s príslušenstvom, zázemím a ostatnými potrebnými priestormi (jedáleň, práčovňa, hygiena, denné centrum, a.p.), druhá čas ako ubytovacia čas s kapacitou min. 20 osôb, objekt je navrhnutý ako bezbarierový. Podrobný prehľad miestností rieši výkres - Pôdorys 1.n.p.

proj0916

6. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE
Konštrukčný systém je tvorený z murovaného stenového systému doplnený nosným železobetónovým skeletom. Vodorovné nosné konštrukcie vencov a prekladov sú monolitické zo železobetónu, nosná konštrukcia stropu bude drevenej konštrukcie. Strecha je riešená ako šikmá valbová s vikierom s odvodom dažďových vôd do vonkajších dažďových žľabov, krytina je plechová. Založenie objektu sa predpokladá na základových pásoch a pätkách. Výplne sú plastové. Objekt bude napojený na všetky inžinierske siete, (voda, kanalizácia, elektro….), ktoré sa nachádzajú v priľahlej komunikácii a v blízkosti objektu.

7. KAPACITY STAVBY :
Zastavana plocha : 989,70 m2
Podlahova plocha : 1.n.p. 818,09 m2
Spevnene plochy : 602,00 m2
Obostavany priestor : 5800,00 m3
Počet pracovnikov ( maximalny počet ) : 18

proj0911

8. ODÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE
Stavba bude realizovaná na pozemkoch vo vlastníctve investora. Bude plniť výlučne funkciu sociálných služieb a zároveň bude prínosom k celkovému dotvoreniu územia.

9. PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY
Pre ďalší postup projektovania a realizácie výstavby je potrebné zabezpečiť:
- Dopracovanie AŠ do PD pre vydanie územného rozhodnutia
- Odsúhlasenie PD pre vydanie ÚR dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej správy
- Právoplatné územné rozhodnutie príslušného stavebného úradu
- Stanovisko investora k AŠ stavby – jej konštrukčnému riešeniu, prevádzkovému, kapacitnému a architektonickému riešeniu stavby, k stavebným materiálom
- Dopracovanie PD pre vydanie ÚR v zmysle podmienok ÚR do projektu pre vydanie SP
- Právoplatné stavebné povolenie príslušného stavebného úradu.

10. PODMIENKY USKUTOČŇOVANIA STAVBY
Na pozemku vo vlastníctve investora sa v súčasnosti nachádza existujúca stavba školskej budovy, ktorá je v súčasnosti už dlhšie obdobie nevyužívaná a z hľadiska stavebných konštrukcií je v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave, ktorý zodpovedá roku jeho realizácie. Pred samotnou realizáciou navrhovanej stavby je potrebné jej odstránenie vrátane prípojok inžinierských sietí, čo umožňuje realizovať na pozemku uvoľnenom asanáciou existujúceho objektu plánovanú výstavbu. Energie potrebné pre zabezpečenie výstavby budú čerpané z existujúcich prípojok inžinierskych sietí (voda, elektro). Charakter stavby a navrhované jej riešenie nemajú nároky na vyvolané investície ani iné podmieňujúce predpodklady.

proj0913

11. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Stavba a jej prevádzka nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Zdroj tepla pre vykurovanie objektu sa predpokladá tepelné čerpadlo.

12. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby budú likvidované v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. o kategorizácii odpadov – Katalóg odpadov, presné druhy odpadov a riešenie ich likvidácie bude upresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácii, ktorou bude projekt pre vydanie územného rozhodnutia. Realizovaný objekt bude mať v oplotení na pozemku investora, v samostatnom priestore, umiestnený kontajner pre TKO. Zber a vývoz TKO bude realizovaný v existujúcom režime spoločnosti, ktorá poskytuje tieto služby pre obec Veľké Rovné.

13. SÚVISIACE INVESTÍCIE A PREDPOKLADY ALEBO NÁROKY NA ICH ZABEZPEČENIE
Navrhovaná koncepcia prípravy realizácie stavby nepredpokladá potrebu riešiť žiadnych súvisiacich investícií.

14. PRIPOJENIE NA EXISTUJÚCE TECHNICKÉ VYBAVENIE ÚZEMIA, BILANCIE KAPACITNÝCH NÁROKOV A MOŽNOSTÍ
Stavba bude mať riešené komplexné napojenie na jestvujúcu okolitú technickú infraštruktúru. Pre zámer novostavby objektu budú stanovené nové nároky na energie, ktoré budú spresnené v ďalšom stupni PD pred realizáciou.

proj0917