English    Deutsch

Obec Veľké Rovné - Vitajte v srdci Drotárie!

   
 Obecný úrad

Náučný chodník Veľké Rovné

Drotárstvo - unikátne remeslo z Veľkého Rovného

Hlavným zdrojom obživy obyvateľov Veľkého Rovného bolo poľnohospodárstvo, avšak v obci sa rozvíjali aj doplnkové zamestnania - drevospracujúce remeslá, kováčstvo, ovocinárstvo, podomový obchod, no najmä unikátne remeslo Slovákov, drotárstvo. Na Slovensku je známe len z dvoch najchudobnejších horských oblastí zo severozápadného Slovenska a Kysúc a zo Spiša a obec Veľké Rovné sa považuje za jedno z jeho najvýznamnejších centier.

Počiatky drotárstva siahajú pravdepodobne na začiatok 18. storočia. Remeslo, pôvodne vykonávané sezónne vandrovným spôsobom, sa v priebehu 19. storočia masovo rozšírilo a stalo jedným z primárnych zdrojov obživy, výrazne ovplyvňujúci sociálny, hospodársky, vzdelanostný i kultúrny život obce.


Mladý drotár na pohľadnici zo zač. 20. stor.

 

   Úradné hodiny

   Starosta a prednosta

   Zastupiteľstvo, komisie

   Uzenesenia, nariadenia

   Oddelenie a tlačivá

   Rozpočet obce

   Projekty

 
 Obec

   Symboly obce

   Prehliadka obce

   Kalendárium

   Život obce

   Kultúra a tradície

   História a pamiatky

   Náučný chodník

      Zvykoslovie

      Architektúra

      Horevsie

      Pamiatky

      História

      Rimanovice

      Drotárstvo

      Živočíšstvo

      Rastlinstvo

      Geológia

   Múzeum, výstava

   Drotárstvo

   Turistika

   Fotogaléria

 

 Kontakt

   rovne@velkerovne.sk

 
 

  Školstvo a knižnica

  Zdravotné stredisko

  Farský úrad

  Cintorín

  Služby, odvoz odpadu

  Reštauračné zariadenia

  Organizácie a združenia

  Súkromní podnikatelia

 
 
 
 

Rovné patrilo medzi sídla z najvyšším počtom drotárov vôbec. Ešte pred I. svetovou vojnou z obce ročne odchádzalo takmer 1000 mužov. V dobovej literatúre z tohto obdobia sa píše, že sa tu, okrem pár ovocinárov, nachádzajú len samí drotári.

Spočiatku bolo remeslo naviazané výučne na keramickú výrobu. Drotári opletali hlinený riad do drôtených sietí, vyrábali pasce na myši a jednoduché drôtené predmety pre hospodárstvo a domácnosť. Putovali od dediny k dedine po celom Uhorsku, ba postupne prenikli aj za jeho hranice a hlasitým vyvolávaním ponúkali svoje služby.


Tradičné výrobky rovňanských drotárov


Odrótovaná keramika


Pasce na myši


Plechové formy na pečenie


Tradičné výrobky rovňanských drotárov


Drotárska krošňa a nástroje

Rovnianski drotári sa cudzine natrvalo usádzali už od 1¼ 19. storočia. Pôsobili v celej východnej, západnej i južnej Európe, v ázijskej časti Ruska i na oboch amerických kontinentoch, najviac však v Nemecku, Švajčiarsku, Rusku a v USA.

Od polovice 19. storočia zakladali drotárske dielne, ktoré vyrábali desiatky jedinečných a praktických výrobkov z drôtu a plechu a mnohí z ich majiteľov sa stali skutočne bohatí a vážení podnikatelia. Drotárstvo dosiahlo svoj vrchol na prelome 19. a 20. storočia, po roku 1918 začalo upadať a po II. svetovej vojne definitívne zaniklo.


Drotársky majster J. Milučký z Veľkého Rovného


Obchod so sortimentom drotárskeho majstra Bieščára v Los Angeles, U.S.A.


Fotografia rovňanského drotára - hauzíra J. Hajdúška na trhu


Samovar typický výrobok drotárov pracujúcich v Rusku

V snahe udržať remeslo v regióne aj po 1.svetovej vojne, boli v obci v krátkom slede za sebou založené viaceré podniky, ktoré výrobným programom nadväzovali na drotársku tradíciu. Jedným z nich bola aj rovnianska továreň na kovový tovar a konzervy Drotár, uč. spol.

Vznikla vo Veľkom Rovnom v roku 1922 zlúčením Prvého slovenského družstva umeleckého drôteného a plechárskeho priemyslu so sídlom v Žiline a účastinnej spoločnosti Nektár v Rovnom a pracovala do roku 1925. Úsilie založiť prosperujúci drotársky podnik v obci sa bolo úspešne zavŕšené až v 1941, vznikom svojpomocného drotársko-plechárskeho družstva Svetom.

 
  Copyright © 1995-2010    Obec Velke Rovne    www.velkerovne.sk    All rights reserved    WebDesign PG